دختر آبان

یک تل صورتی روی موهای دختر مدرسه ای شاد و بلایی که هیچکس خبر ندارد شب قرار است یواشکی زیر پتو بغضش بشکند و کللی گریه کند ...(کرگدن ره :دی )l

شهریور 89
5 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
5 پست